VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

platné od 18. 10. 2018 pro www.weushop.cz provozovaný společností West End United s.r.o., IČ 28610083, Jílová 1584/3, 736 01  Havířov – Podlesí, zapsané v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34584.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti West End United s.r.o., se sídlem Havířov – Podlesí, Jílová 1584/3, identifikační číslo: 28610083, zapsané v obchodním rejstříku vedené u rejstříkového soudu Ostravě, oddíl C, vložka 34584 (dále jen „Prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.weushop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na Kupní smlouvy uzavírané s Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím
a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a přiměřeně se použijí i na uzavírání veškerých Kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, což Kupující potvrzuje svým souhlasným prohlášením při registraci anebo ve webovém rozhraní obchodu. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu musí Kupující vyplnit povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně Zásad zpracování obchodních údajů, které jsou samostatnou přílohou obchodních podmínek.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), dále kdy jsou informace zadané Kupujícím v rámci registrace zjevně či úmyslně nesprávné nebo Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 36 měsíců.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro zboží, které je doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky dle předem stanovených podmínek pro každou zemi zvlášť.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před odesláním (dokončením) objednávky Prodávajícím je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky Kupující činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na zboží vložené do elektronického nákupního košíku internetového obchodu a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, včetně Zásad zpracování osobních údajů. Zároveň Kupující prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit předem. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu ve své aktuální podobě kdykoli dostupné v rámci internetového obchodu a jsou Kupujícímu zasílány v rámci potvrzení registrace jeho uživatelského účtu, resp. v rámci každé objednávky.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky, písemně či telefonicky).

3.7. Objednávku může Kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu nebo obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o objednávaném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takových případech vrátit Kupujícímu uhrazenou finanční částku vyplývající z Kupní smlouvy.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách jsou archivovány v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním/ potvrzením objednávky informován.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Rudé armády 655, 733 01  Karviná;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem v České republice na účet Prodávajícího č. 234002834/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně převodem v Slovenské republice na účet Prodávajícího č. 4026443174/7500, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostní platební kartou - kupující může provést úhradu platební kartou VISA nebo Mastercard prostřednictvím zabezpečeného internetového terminálu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Připsání platby proběhne ve velice krátké době a zboží tak může být okamžitě expedováno. Daňový doklad je vystaven po připsání platby na účet prodávajícího a zaslán elektronicky nebo poštou do 14 pracovních dnů zákazníkovi. Platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle dohodnutých podmínek uvedených na daňovém dokladu.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby dle potvrzené objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k potvrzení objednávky (čl. 3. 6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody ve věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
výše, a to vždy písemně.
Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné
na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího shop@westendunited. eu.

5.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5. 1. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel porušil či jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5. 1. obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícímu již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

5.5. Jestliže při objednání zboží zvolil Kupující jiný než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.7. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží i dodatečných nákladů na dopravu vyplývajících z odstoupení od Kupní smlouvy, které se Kupující zavázal souhlasem s obchodními podmínkami uhradit, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.9. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do jednoho týdne od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený ve webovém rozhraní obchodu je pouze orientační a bude záviset na zvoleném dopravci.

6.2. Přeprava zboží z realizované Kupní smlouvy je realizována způsobem, který si Kupující zvolil v rámci procesu objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím
v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto nebo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo jej není možné z důvodů na straně Kupujícího doručit, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

6.4.  Nevyzvednuté zásilky jsou Kupujícímu zaslány znovu jen na jeho vyžádání a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s opětovným odesláním zboží (poštovné, doběrečné).

6.5. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Jakékoli nesrovnalosti, zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je Kupující povinen provést kontrolu neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s čl. 7 těchto obchodních podmínek.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení nebo jiného poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že obal nese známky poškození v důsledku špatné manipulace se zásilkou, doporučuje se zásilku před přepravcem otevřít a zkontrolovat její vnitřní obsah
a v případě poškození s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zničení obsahu zásilky zjistí až po jejím rozbalení, je nutné tuto skutečnost okamžitě oznámit Prodávajícímu na
e-mailovou adresu shop@westendunited.eu, a to nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

S ohledem na průběh řešení reklamací doporučujeme při zjištění vady na zboží USCHOVAT PŘEPRAVNÍ OBAL po nezbytně nutnou dobu.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl Kupující předem seznámen.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající na základě popisu výrobce uvedl,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. Rudé armády 655, 734 01 Karviná - Hranice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, Kupní smlouvy, potvrzenou objednávkou, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující dle ustanovení §2167 písm. d) Občanského zákoníků uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

7.5. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

7.6. Kupující sdělí Prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

7.7. Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. V této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.8. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

7.9. Kupující nemá Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, se kterým Kupující vyslovuje souhlas v rámci registrace k uživatelskému účtu, resp. v rámci každé objednávky.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li
  k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9.3. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@westendunited.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

10.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) mohou být chráněny předpisy na ochranu autorských práv. Produkty a služby uvedené na webových stránkách, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Loga a jiná označení jsou chráněna ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.5. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).