REKLAMACE

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení nebo jiného poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že obal nese známky poškození v důsledku špatné manipulace se zásilkou, doporučuje se zásilku před přepravcem otevřít a zkontrolovat její vnitřní obsah a v případě poškození s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zničení obsahu zásilky zjistí až po jejím rozbalení, je nutné tuto skutečnost okamžitě oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu weushop@weushop.cz, a to nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pro reklamaci zásilky je nutné vždy uschovat přepravní obal zásilky, a to i v případě, že je nepoškozený. V opačném případě nelze v souladu s přepravními podmínkami zasilatelských společností nárokovat uplatnění reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající na základě popisu výrobce uvedl,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

Reklamace za vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny West End United s. r. o., Rudé armády 655/33, 733 01 Karviná-Hranice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).